Công ty TNHH 1 TV Đại Đồng Tâm- Công ty TNHH 1TV Đại Đồng Tâm tổ chức và điều hành trên cơ sở được Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc thông qua với các chức năng kinh doanh chính:

- Lĩnh vực hoạt động
  • Tư vấn thiết kế các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi
  • Tư vấn giám sát các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi;
  • Tư vấn thiết kế các công trình hạ tầng kỹ thuật;
  • Thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi;
  • Thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật;
- Trở thành một trong những nhà thầu chuyên nghiệp, uy tín, vững mạnh hàng đầu trong thi công các công trình dân dụng, giao thông thủy lợi, hạ tàn cơ sở, nhà thép, nhà tiền chế theo hướng phát triển bền vững.